Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Besimi Apostolik

Besoj në Perëndi, Atin e gjithpushtetshëm, Krijuesin e qiellit e të tokës.
E në Jezus Krishtin, Birin e tij të vetëm, Zotin tonë.
I cili u zu për virtyt të Shpirtit të Shenjtë. U lind prej Virgjërës Mari.
Vuajti nën Poncin Pilat. U kryqëzua, vdiq e u varros.
Zbriti në ferr. Ditën e tretë u ringjall nga vdekja.
U ngrit në qiell. Rri në anë të djathtë të Perëndisë, Atit të gjithpushtetshëm.
Prej andej do të vijë për të gjykuar të gjallët e të vdekurit.
Besoj në Shpirtin e Shenjtë,
Kishën e shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve,
faljen e mëkateve,
ringjalljen e mishit,
jetën e pasosur.

Ashtu qoftë.