Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Apostol İnam Simvolu

Allaha, Qadir Ataya, yeri və göyü Yaradana inanıram. Və İsa Məsihə, Onun Yeganə Oğluna, bizim Rəbbimizə inanıram ki, O Müqəddəs Ruh tərəfindən qoyuldu, bakirə Məryəm tərəfindən doğuldu, Ponti Pilatın yanında əzab çəkdi, çarmıxa çəkildi, öldü və dəfn edildi, cəhənnəmə endi, üçüncü gün ölülərdən dirildi, göylərə qalxdı və Qadir Ata Allahın yanında əyləşir və oradan diriləri və ölüləri mühakimə etməyə gələcək.   Müqəddəs Ruha, müqəddəs ümumdünya kilsəsinə, müqəddəslərin ünsiyyətinə, günahların bağışlanmasına, bədənin dirilməsinə, əbədi həyata inanıram. Amin.