Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Ang nagatoo aco

 

 

Nagatoo aco sa Dios nga Ama,

nga macagagaem sa tanan nga magbubuat sa langit ig sa lugta.

 

Nagatoo aco cay Jesucrtsto nga anang bugtong nga bata nga ateng Guinoo,

nga inpanamquen sa rarang sa Espíritu Santo ig inbata ni Maria nga virgen.

Insaquit sa sugo ni Poncio Pilato, inlangsang sa cruz, inpatay, igi inlebueng.

Nagtugdon sa mga infierno, sa icatlong adlao nabanao tana nga nag-alin sa manga minatay.

Nagsacá sa mga langit, ig nagagurang sa too sa Dios nga Ama nga macagasa tanan,

Magalin pa tanadutó ig magpacum oman didi sa pag ocom sa mga buhi ig sa mga minatay.

 

Nagatoo aco sa Espíritu Santo,

sa santa iglesia nga católica, sa pagcaibaan sa mga santos,

sa pagpatauad sa mga salá,

sa pagcabanao sa mga lauas,

ig nga may quinabuhi nga indi matapus guiapon.

Amen.

 

Para sa karagdagang babasahin sa wikang Tagalog, i-click dito.