Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Apoštolské Vyznání

 

Věřím v Boha Otce všemohoucího,
stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontiem Pilatem,
byl ukřižován, umřel, pohřben jest,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil do nebe,
sedí po pravici Boha Otce všemohoucího,
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.