Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Achikhulupiliro Cha Apositoli

Kinakhulupirira Atate Muluku Mlengi wakuthulu ni elapo yabvathi; nimwa Yesu Khristu mwana yekha wa Atate athu; okwaramya Mzimu Aware ayariwa wamai Maria, ahosiwa ni Aponto Pilato akhomiwa va mutanda akhwa avithyiwa m’mahame niokarathyi okhewa; nihuku nachitatu avanya okhwa; avira othyulu nakarathi mnatha namanja la Muluku Atate wa Machiri athenene; ovenyera othyulu anorowathyo weruza amoyo ni okhwa. Kinakhululela mu Mzimu Awera; kinakhulupelera chalicha cha akatolika awera; nichigwirizano cha angelo; okhulukiwa wa Machimo; ovenya wokhwa; niokhala nimoyo wohimala. Ame.

Used with permission of www.disciplesinternational.org