Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Cov Tubkhaiv Kev Ntseeg

 

Kuv ntseeg Vaajtswv
tug kws yog Vaaj Leej Txiv tug luj kawg nkaus,
tug tsim ntuj tsim teb,

Kuv ntseeg Tswv Yexus Kheto kws yog Vaajtswv tuableeg Tub,
tug kws tau tshwmsim lug ntawm Vaaj Ntsuj Plig
tug Dlawbhuv lub fwjchim hab tau yug lug ntawn
tug nkauj xwb Maiv Lag.
Nwg tau raug kev tsimtxom ntawn Phislaj.
Nwg tau raug luas muab ntsa rua sau tug ntoo khaublig.
Nwg tau tuag hab coj moog log.
Nwg tau moog rua ntuj tsaus.
Nub peb Nwg tau sawv huv qhov tuag rov qaab lug muaj txujsa nyob.
Nwg tau nce moog nyob sau ceebtsheej ntuj,
moog nyob ntawm Vaaj Leej Txiv,
kws yog Vaajtswv tug muaj fwjchim luj kawg nkaus, saab tegxis.
Nwg yuav rov qaab lug ua tug Txav Txim rua txhua tug,
cov kws tseem nyob hab cov kws tuag lawm.

Kuv ntseeg Vaaj Ntsuj Plig tug Dlawbhuv,
tuab paug ntseeg kws dlawbhuv,
txujkev sis sau uake ntawm cov ntseeg,
txujkev zaam txim,
txujkev sawv huv qhov tuag rov qaab lug,
hab yuav tau txujsa nyob ntev.