Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Pangaken Pitados Rasuli (Sahadat Kalih Welas –
Pengakuan Iman Dua Belas Kalimat)

 

Kawulo pitados dhateng Allah Sang Rama, Ingkang Mahakuwasa, Ingkang nitahaken langit kalian bumi
Inggih pitados dhateng Yesus Kristus Ingkang Putra ontang- anting Gusti kawula
Ingkang kebobotaken dening Roh Suci, miyos saking prawan Maria
Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib, nglampahi seda lajeng kasarekaken, tumedhak dhateng ing teleng palimengan
Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah
L
ajeng sumengka dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama Ingkang Maha Kawasa
Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah
Kula pitados dhateng Roh Suci
Kawula pitados wontenipun pasamuwan Kristen setunggal ingkang suci sarta wradin, inggih patunggilanipun para suci
Punapa dene pangapuntene dosa
Tanginipun raga
Sarta gesang langgeng. Amin.