Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Mi bilip long God Papa, em i gat olgeta strong, em i as bilong heven na graun olgeta, em yet i putim

Mi bilip long Jisas Krais, em wanpela tasol em i Pikinini tru bilong God. Em i Bikpela bilong yumi

Holi Spirit i putim em long bel bilong yangpela meri Maria, na em i karim em

Pontias Pailat i tok na i givim pen long em, na ol i nilim em long diwai Kros. Em i dai pinis na ol i planim em, na em i go daun long ples bilong ol daiman

Em i kirap bek long matmat long de namba tri

Na bihain em i goap long heven. Nau em i sindaun long han sut bilong God Papa i gat olgeta strong

Bihain Em bai i kam bek bilong mekim kot long ol man i gat laip na long ol daiman

Mi bilip long Holi Spirit

Mi bilip long Holi Kristen Sios. Mi bilip long olgeta Kristen i wanbel tru

Mi bilip long God i save tekewe olgeta sin bilong yumi

Mi bilip long olgeta daiman bai i kirap long matmat

Mi bilip long God i save givim yumi laip i stap oltaim oltaim. Tru.