Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Boitumelo bja Tumelo bja Baapostola

Ke dumela go Modimo Tate yo maatla ka moka, mohlodi wa legodimo le lefase. Ke dumela le go Jesu Kriste Morwa wa gagwe motswalwanoši, Morena wa rena, yo a amogetšwego go Moya o Mokgethwa, a belegwa ke Maria kgarebe, a hlokofatšwa mehleng ya Pontio Pilato, a bapolwa sefapanong, a hwa, a bolokwa, a fologela heleng, a tsoga bahung ka letšatši la boraro, a rotogela legodimong, gomme o dutše letsogong le letona la Modimo, Tate yo maatla ka moka, mo a tlogo boa gona go tlo ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego. Ke dumela le go Moya o Mokgethwa, le Kereke e kgethwa ya bohle, le tshwaragano ya bakgethwa, le tebalelo ya dibe, le tsogo ya mmele, le bophelo bjo bo sa felego.

Used with permission of www.disciplesinternational.org