Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Boipolelo ba Tumelo ba Boapostola

Ke dumela ho Modimo Ntate, ya matla ohle, Mohlodi wa lehodimo le lefatshe, le ho Jesu Kreste, Mora wa hae, ya tswetsweng a nnotshi, Morena wa rona; ya emotsweng ke Moya o halalelang, a tswalwa ke morwetsana Maria; a utlwiswa bohloko tlasa Pontiuse Pilato, a thakgiswa, a shwa, a patwa, a theohela mahlokong a dihele; a tsoha bafung ka tsatsi la boraro; a nyolohela lehodimong, moo a dutseng teng letsohong le letona la Modimo, Ntate ya matla ohle; moo a tlang ho kgutla teng ho tla ahlola ba phelang le ba shweleng. Ke dumela ho Moya o halalelang. Ke dumela kereke ya bokreste e akaretsang, e halalelang, kopano ya bahalaledi; tshwarelo ya dibe, tsoho ya mmele, le bophelo bo sa feleng.

Used with permission of www.disciplesinternational.org