Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Sumasampalataya

(Apostle’s Creed)

 1. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, na Lumalang ng langit at ng lupa;
 2. At kay Jesu Cristo, na bugtong na Anak Niya, at ating Panginoon;
 3. Siyang ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at ipinanganak ni Birheng Maria;
 4. Nagdusa sa ilalim ng paglilitis ni Poncio Pilato; ipinako sa krus, namatay, at inilibing; Siya’y bumaba sa impiyerno;
 5. Sa ikatlong araw Siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay;
 6. Umakyat Siya sa langit, at naluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat;
 7. Mula roon Siya ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay.
 8. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo.
 9. Sumasampalataya ako sa banal na iglesiang pangkalahatan; sa kapulungan ng mga banal;
 10. Sa kapatawaran ng mga kasalanan;
 11. Sa muling pagkabuhay ng katawan;
 12. At sa buhay na walang hanggan. AMEN.

Para sa karagdagang babasahin sa wikang Tagalog, i-click dito.