Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Boipolelo jwa Tumelo ya Bakeresete

Ke dumela mo go Modimo Rara, Mothatayotlhe, Motlhodi wa legodimo le lefatshe. Le mo go Jesu Keresete Morwa ona yo o esi, Morena wa rona. Yo o ithwelweng ka Moya o o Boitshepo, a tsalwa ke Maria wa lekgarebe. Yo o bogisitsweng mo nakong ya ga Pontius Pilatus; yo o bapotsweng mo sefapaanong, a swa, a fitlhwa, a fologela felong ga baswi. Ka letsatsi la boraro o tsogile gape mo baswing. O tlhatlogetse kwa legodimong, mme o dutse ka fa letsogong le le tona la Modimo Rara, Mothatayotlhe; kwa o tla tswang teng go atlhola batshedi le baswi. Ke dumela mo go Moya o o Boitshepo. Ke dumela Kereke ya Bokeresete e e boitshepo, e e gotlhe, kopano ya baitshepi; boitshwarelo jwa dibe, tsogo ya mmele le botshelo jo bo sa khutleng.

Used with permission of www.disciplesinternational.org