Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Mazgu gha Chipulikano

Nkhupulikana na Chiuta Dada wa nkhongono zose, mulengi wa kuchanya na pasi.

Nkhupulikana na Yesu Khristu, mwana wake kananda, Fumu yithu; uyo Mariya mwali wakulangwa wakati wima na Mzimu Mtuba wakam’baba; wakasuzgika na Pontio Pilato, wakapayikika, wakafwa, wakasungika, wakikhira ku bakufwa; wakawuka ku bakufwa ghakati gharutapo mazuwa ghatatu; wakukwerera kuchanya; wakukhala ku woko la maryero la Chiuta Dada wa nkhongono zose; kwenekuko wati wafumenge, pakwiza keruzga bamoyo na bakufwa.

Nkhupulikana na Mzimu Mtuwa; na Eklezia lituwa la wose, na wenena-wene wa watuwa; na kugowokereka kwa zakwananga; na kuwuka kwa thupi; na umoyo wa muyirayira.

Copyright © 2006 - Reproduced by permission of Dr. Steven Paas