Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Bài Tín Điều Các Sứ Đồ

Tôi tin Thiên Chúa,

Cha toàn năng,

là Đấng tạo dựng nên trời và đất.

Tôi tin Giê-xu Ky-tô,
Con Độc sanh của Thiên Chúa,
Chúa của chúng ta.
Ngài xuống thế làm người bởi Thánh Linh,
sinh bởi trinh nữ Ma-ri.
Chịu thống khổ dưới tay Bôn-xơ Phi-lát,
bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn.
Ngài vào cõi chết.
Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại.
Ngài thăng thiên,
ngồi bên hữu của Thiên Chúa, Cha Toàn năng.
Từ đó, Ngài sẽ trở lại để thẩm xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Thánh Linh,
hội thánh phổ thông,
sự cảm thông hiệp một của các thánh đồ,
sự tha thứ tội,
sự sống lại của thân xác,
và sự sống vĩnh cửu. Amen.

 

Pour lire des ressources en français, cliquez ici.