Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share
Ndiyakòlwa ku-Tixo u-Yise u-Somandla, u-Mdali wezulu nomhlaba:
 
Naku-Yesu Kristu okupèla ko-Nyana wake, i-Nkosi yetu, Owakàulwa ngo-Moya Oyingcwele, Wazalwa yi-Ntombi u-Mariya, Weva ubunzima ngo-Pontiyus Pilato, Wabetelelwa emnqamlezweni, wafa, wancwàtywa, Wehlela kwelabafileyo : Wabuya wavuka kwabafileyo ngomhla wesitatu, Wenyukela ezulwini, Uhleli ngasekunene kuka-Tixo u-Yise u-Somandla; Apo ayakubuya evela kòna agwebe abahleliyo nabafileyo.
 
Ndiyakòlwa ku-Moya Oyingcwele; i-Kerike engcwele eyi-Katolika; Ubudlelane babangcwele; Ukuxolelwa kwezono; Ukuvuka komzimba ekufeni; Nobomi bapakade. Amen.