Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

18 Ige Istennek az elvettettek felé való gyűlöletéről

 

III Mózes 20:23: „És ne járjatok annak a népnek rendtartási szerint, a melyet kiűzök én előletek. Mivelhogy mindezeket cselekedték, azért megútáltam őket.”

III Mózes 26:30: „És lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap-oszlopaitokat, és a ti holttesteiteket bálványaitok holttetemeire hányatom, és megútál titeket az én lelkem.”

V Mózes 18:12: „Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.”

V Mózes 25:16: „Mert az Úr előtt, a te Istened előtt útálni való mindaz, a ki ezeket cselekszi; és mindaz, a ki hamisságot mível.”

V Mózes 32:19: „Látta ezt az Úr és megútálta bosszúságában az ő fiait és leányait.”

Zsoltárok 5:6-7: „Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt. Elveszted, a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr.”

Zsoltárok 10:3: „Mert dicsekszik a gonosz az ő lelkének kivánságával, és a fösvényt áldja, akiket az Úr útál.” (KJV)

Zsoltárok: 11:5: „Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét, gyűlöli az ő lelke.”

Példabeszédek 6:16-19: „E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének: A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugságlehelő hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!”

Példabeszédek 16:4-5: „Mindent teremtett az Úr az ő maga czéljára; az istentelent is a büntetésnek napjára. Útálatos az Úrnak minden, a ki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen.”

Példabeszédek 17:15: „A ki igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat, útálatos az Úrnak egyaránt mind a kettő.”

Példabeszédek 22:14: „Mély verem az idegen asszonyoknak szája; a kire haragszik az Úr, oda esik.”

Ésaiás 41:24: „Ímé, ti semmiből valók vagytok [azaz a bálványok], és dolgotok is semmiből való; útálat az, a ki titeket szeret.”

Jeremiás: 12:8: „Az én örökségem olyanná lett hozzám, mint az oroszlán az erdőben; ordítva támadt ellenem; ezért gyűlölöm őt.”

Hóseás 9:15: „Minden gonoszságuk Gilgálban van, mert ott gyűlöltem meg őket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiűzöm őket házamból…”

Zakariás: 11:8: „És három pásztort vertem el egy hónap alatt, és megútálta a lelkem őket, és az ő lelkök is megútála engem.” (KJV)

Malakiás 1:2-5: „Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Miben szerettél minket? Avagy nem atyjafia vala-é Ézsau Jákóbnak? azt mondja az Úr: Jákóbot pedig szerettem; Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha azt mondja Edom: Elpusztultunk; de térjünk meg és építsük fel a romladékokat: ezt mondja a Seregeknek Ura: Ők építenek, de én elrontom, és elnevezik őket istentelenség határának és oly népnek, a melyre örökké haragszik az Úr. És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is mondjátok: Nagy az Úr az Izráel határa felett.”

Róma 9:13: „Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.”

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.