Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Pananampalatayang Nicene

Sumasampalataya ako sa isang Diyos, ang Ama na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at ng lahat ng mga bagay na nakikita o di-nakikita.

At sa isang Panginoong Jesu-Cristo, ang bugtong na Anak ng Diyos, ipinanganak ng Ama bago ang lahat ng sanlibutuan, Diyos mula sa Diyos, Liwanag mula sa Liwanag, totoong Diyos mula sa totoong Diyos, bugtong na Anak na hindi nilikha, na kaisang kalikasan ng Ama, na sa pamamagitan Niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay; na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit at nagkatawang tao, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mula kay birheng Maria ay naging tao; at ipinako rin sa krus sa ilalim ni Poncio Pilato; Siya ay nagdusa at inilibing; at sa ikatlong araw Siya ay nabuhay na muli ayon sa mga Kasulatan; at umakyat sa langit, at nakaluklok sa kanang kamay ng Ama; at Siya ay babalik na may kaluwalhatian, upang hatulan ang mga buhay at mga patay; ang Kanyang kaharian ay walang hanggan.

At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at Tagapagbigay ng buhay; na nagmumula sa Ama at sa Anak; Na kasama ng Ama at ng Anak ay sinasamba at niluluwalhati; na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta.

At sumasampalataya ako na may isang banal at apostolikong Iglesiang laganap. Kinikilala ko ang isang bautismo sa kapatawaran ng mga kasalanan; at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga patay, at ang buhay sa sanlibutang darating. Amen.

Para sa karagdagang babasahin sa wikang Tagalog, i-click dito.