Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Tín Điều Nicaea

 

Chúng tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất,

là Chúa Cha toàn năng,

là Đấng tạo dựng nên trời và đất.

muôn vật hữu hình và vô hình.

Chúng tôi tin kính một Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô,

Con Độc sanh của Thiên Chúa,

sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời.

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,

ánh sáng bởi ánh sáng,

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,

được sinh ra mà không phải được tạo thành.

đồng Bản Thể với Chúa Cha:

nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta,

Người đã từ trời xuống thế.

Bởi phép Chúa Thánh Thần,

Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Mari.

và đã làm người.

Vì chúng ta, Người chịu đóng đinh vào thập giá

dưới thời Phong-xi-ô Phi-la-tô;

Người chịu khổ hình và mai táng,

ngày thứ ba Người sống lại đúng như lời Thánh Kinh.

Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha,

và Người sẽ lại đến trong vinh quang

để phán xét kẻ sống và kể chết,

triều đại Người sẽ vô cùng tận.

Chúng tôi tin kính Chúa Thánh Thần,

Người là Chúa và là Đấng ban sự sống,

Người phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con.

Người cùng được phụng thờ và tôn vinh

với Chúa Cha và Chúa Con.

Người đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy.

với Chúa Cha và Chúa Con.

Chúng tôi tin kính một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,

công giáo, và tông truyền.

Chúng tôi tuyên xưng có một phép rửa duy nhất để tha tội.

Chúng tôi đợi trông ngày kẻ chết sống lại,

và sự sống đời sau. Amen.

 

Pour lire des ressources en français, cliquez ici.