Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Pananampalatayang Athanasian

 

 1. Ang sinomang maliligtas, bago ang lahat, ay kinakailangang sampalatayanan niya ang pananampalatayang katolika.
 2. Na pananampalatayang malibang panghawakan ng bawat isa nang buo at walang karumihan, ay walang alinlangang mapapahamak nang walang hanggan.
 3. At ang pananampalatayang katolika ay ito: na ating sambahin ang isang Diyos sa Trinidad, at ang Trinidad sa Pagkaisa;
 4. Ni hindi pinag-iisa ang mga Persona o pinaghihiwa-hiwalay ang kalikasan.
 5. Sapagkat mayroong isang Persona ng Ama, isa ng Anak, at isa pa ng Espiritu Santo.
 6. Ngunit ang pagka-Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay iisa lahat, ang kaluwalhatian ay pantay, at ang kamahalan ay magkakasingwalang hanggan.
 7. Kung paano ang Ama, gayon din ang Anak, at gayon din ang Espiritu Santo.
 8. Ang Ama ay hindi nilikha, Ang Anak ay hindi nilikha, at ang Espiritu Santo ay hindi nilikha.
 9. Ang Ama ay walang hangganan ang Anak ay walang hangganan, at ang Espiritu Santo ay walang hangganan.
 10. Ang Ama ay eternal, ang Anak ay eternal, at ang Espiritu Santo ay eternal.
 11. Gayon ma’y, hindi Sila mga tatlong eternal, kundi isang eternal.
 12. Tulad din naman na hindi tatlo ang hindi nilikha, o kaya’y tatlong walang hangganan, kundi isang hindi nilikha at isang walang hangganan.
 13. Kaya gayon din ang Ama ay makapangyarihan sa lahat, ang Anak ay makapangyarihan sa lahat, at ang Espiritu Santo ay makapangyarihan sa lahat.
 14. Gayon man, Silaay hindi tatlong makapangyarihan sa lahat, kundi isang makapangyarihan sa lahat.
 15. Kaya ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos.
 16. Gayon man, Sila ay hindi tatlong Diyos, kundi isang Diyos.
 17. Kaya gayon din ang Ama ay Panginoon, ang Anak ay Panginoon, at ang Espiritu Santo ay Panginoon:
 18. Gayon man, Sila ay hindi tatlong Panginoon kundi isang Panginoon.
 19. Kung paano na tayo ay pinipilit, ng katotohanang Cristiano, na kilalanin ang bawat Persona sa Kanyang sarili na Diyos at Panginoon,
 20. Gayon din, tayo ay pinagbabawalan ng pananampalatayang katolika na sabihing May tatlong Diyos o may tatlong Panginoon.
 21. Ang Ama ay hindi ginawa mula sa anuman, hindi nilikha o isinilang man.
 22. Ang Anak ay mula sa Ama lamang; hindi ginawa o nilikha, kundi ipinanganak.
 23. Ang Espiritu Santo ay mula sa Ama at sa Anak: hindi ginawa o nilikha, hindi isinilang kundi ihinihinga.
 24. Kaya mayroong isang Ama, hindi tatlong Ama; isang Anak, hindi tatlong Anak; isang Espiritu Santo, hindi tatlong Espiritu Santo.
 25. At sa Trinidad na ito ay walang nauuna o nahuhuli; walang nakahihigit o nakakababa.
 26. Kundi ang buong tatlong Persona ay magkakasamang eternal at magkakapantay.
 27. Kaya sa lahat ng bagay tulad ng nabanggit, na ang Pagkaisa sa Trinidad at ang Trinidad sa Pagkaisa, ay dapat sambahin.
 28. Sa makatuwid, siya na maliligtas ay dapat paniwalaan nang gayon ang Trinidad.
 29. Higit pa rito, kinakailangan para sa walang hanggang kaligtasan, na matapat din niyang sampalatayanan ang pagkakatawang-tao ng ating Panginoong Jesu-Cristo.
 30. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay ang sampalatayanan at ipahayag na ang ating Panginoong Jesu-Cristo, ang Anak ng Diyos, ay Diyos at Tao.
 31. Diyos, na kaisang kalikasan ng Ama bugtong na Anak bago pa ang mga sanlibutan; at tao na kaisang kalikasan ng Kanyang ina, na ipinanganak sa sanlibutan.
 32. Ganap na Diyos at ganap na tao na may kaluluwang may pag-iisip at laman ng tao na pinagsama.
 33. Kapantay ng Ama tungkol sa Kanyang pagka-Diyos, at nakakababa sa Ama tungkol sa Kanyang pagkatao.
 34. Na bagamang Siya ay Diyos at tao, gayon ma’y hindi Siya dalawa, kundi isang Cristo.
 35. Isa, hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng pagka-Diyos upang maging laman, kundi ang pagdadala ng pagkatao sa pagka-Diyos.
 36. Iisang lahat, hindi sa pagkakahalo ng kalikasan, kundi sa pagkakaisa sa Persona.
 37. Sapagkat kung paanong may pag-iisip na kaluluwa at laman ay isang tao, gayon din ang Diyos at tao ay isang Cristo;
 38. Na nagdusa para sa ating kaligtasan, bumaba sa impiyerno, sa ikatlong araw ay nabuhay Siyang muli mula sa mga patay.
 39. Siya’y umakyat sa langit, at nakaluklok sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat;
 40. Mula roon ay paparito Siyang muli upang hukuman ang mga buhay at mga patay.
 41. Sa Kaniyang pagparito ang lahat ng tao ay muling ibabangon sa kanilang mga katawan,
 42. At sa kanilang mga gawa, sila ay magbibigay sulit,
 43. At silang gumawa ng mabuti ay pasasa buhay na walang hanggan, at silang gumawa ng masama ay pasasa apoy na walang hanggan.
 1. Ito ang pananampalatayang katolika: na malibang tapat at matibay na sampalatayanan ng tao, hindi siya maliligtas.

Para sa karagdagang babasahin sa wikang Tagalog, i-click dito