Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

„...i tvůj dům“

Rev. Angus Stewart

 

Mnozí citují Skutky 16:31: „Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn,“ jakoby to bylo všechno, co Pavel řekl filipskému žalářníkovi. Nicméně slib evangelia ve Skutcích 16:31 nespočívá pouze v tom, že Bůh spasí věřící představitele oněch domácností (jako je ten filipský žalářník), ale že spasí také jejich rodiny: „Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj dům.“ Toto je část, která se často vynechává.

Ale co znamená, že Bůh zaslibuje spasit děti věřících lidí? Spasí všechny děti věřících - „hlavu od hlavy“? Pavel vysvětluje: „Dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto.“ (Ř 9:8.11)

Tak Bůh zaslibuje spasit všechny vyvolené děti věřících lidí, které vyvolil v Kristu před založením světa (Ef 1:4). Nevěřící představitelé domácností, tlačte se do království nebeského pamětlivi velikého zaslíbení Boha, že „budeš zachráněn ty i tvůj dům.“ Věřící rodiče, zde je „vzácný a převeliký“ slib (2Pt 1:4) pro vás: Bůh spasí vaše vyvolené potomstvo.

Bůh spasil vyvolené domácnosti Adama a Evy, Noeho, Jozua, filipského žalářníka a mnohých tisíců, jako byli oni. Proč Bůh zachraňuje rodiny? Protože on je rodinný Bůh - jakožto Otec, Syn a Duch svatý. On tedy uzavírá svou smlouvu s rodinami. On slíbil Abrahamovi: „Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu.“ (Gn 17:7)

Kvůli Božímu slibu spasit děti věřících (Sk 16:31) jsou naše děti „svaté“ (1K 7:14) a jsou údy nebeského království (Mk 10:15). Tak to vysvětluje Westminsterské vyznání: „Pokřtěni ať jsou... i nemluvňata jednoho nebo obou věřících rodičů,“ protože „znevážení nebo zanedbání této svátosti je velkým hříchem.“ (WCF 28: 4-5). Toto zaslíbení věřícím lidem, že „budeš zachráněn ty i tvůj dům“, je živé v současné atmosféře přebujelého individualismu, protože chrání reformované církve před sklouznutím do baptistické teologie a fundamentalismu.

Pro více českých překladů klikněte, prosíme, zde.